Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

mruczenie
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
mruczenie
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaschulz23 schulz23

March 16 2017

March 13 2017

mruczenie
7533 1e62
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaschulz23 schulz23
mruczenie
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaschulz23 schulz23
mruczenie
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viaimpressive impressive

March 11 2017

mruczenie
9163 288e
Reposted from99problems 99problems viaotworzwrota otworzwrota

March 10 2017

mruczenie
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaimpressive impressive

March 06 2017

mruczenie
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viamaybeyou maybeyou
mruczenie
mruczenie
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viathatwasntadream thatwasntadream
mruczenie
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
mruczenie
Zapach perfum kobiety mówi o niej więcej, niż jej charakter pisma.
— Christian Dior
Reposted fromflorentyna florentyna viaschulz23 schulz23

March 03 2017

mruczenie
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viaschulz23 schulz23

February 25 2017

mruczenie
mruczenie
mruczenie
Nie ma czegoś takiego jak intuicja – powtarzam sobie w myślach. – Intuicja to po prostu przejaw osobowości paranoidalnej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
mruczenie
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl